Leden

*Men is lid van TC Bocholt na aanvaarding door het bestuur en het betalen van het lidgeld.

*Ieder lid wordt aangesloten bij Tennis Vlaanderen. De club is niet verantwoordelijk voor ongevallen met personen die geen lid zijn van TC Bocholt. Elk lid is door de Tennis Vlaanderen-aansluiting verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Dit vanaf 1 april tot 30 maart van het volgende jaar.

*Elk lid is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke gegevens zoals ze voorkomen op officiële lijsten en inschrijvingskaarten. Wijzigingen kunnen zelf aangepast worden via de Tennis Vlaanderen-website of kunnen doorgegeven worden aan een bestuurslid.

*Enkel betalende leden krijgen toegang tot het reservatiesysteem van de terreinen.

*Lid worden van TC Bocholt houdt in dat men akkoord gaat met het huishoudelijk reglement.

Lidgeld

*Het lidgeld geeft recht op het gebruik van de buitenterreinen vanaf begin april tot half oktober, inclusief verlichting op bepaalde uren en het gebruik van de sanitaire voorzieningen.

*Het bedrag van het lidgeld, Tennis Vlaanderen-aansluiting inbegrepen, wordt jaarlijks bepaald door het bestuur van TC Bocholt. De geïnde bedragen zijn definitief verworven door de club. Enkel in bijzondere gevallen (waarover het bestuur autonoom beslist) kan een gedeeltelijke teruggave van het lidgeld plaatsvinden.

*Interclubspelers dienen hun lidgeld te betalen voor 31 januari van het desbetreffende jaar waarin men interclub wenst te spelen. De overige leden dienen lidgeld betaald te hebben vooraleer zij een tennisterrein betreden.

*Ieder nieuw lid heeft recht op 5 gratis lessen gegeven door één van onze trainers. Dit geldt ook voor leden die vroeger reeds getennist hebben maar ondertussen al minstens 5 jaar gestopt zijn met tennis.

*De lidgelden zijn terug te vinden op de website (tcbocholt.be/leden/lidgelden).

Niet-leden

*Niet-leden kunnen gebruikmaken van de terreinen (binnen en buiten) mits betaling.

*Niet-leden mogen enkel spelen op de buitenterreinen tot 18u00 en na 21u00.

*Elk lid mag per tennisseizoen maximaal 3 keer één of meerdere gastspelers uitnodigen. Dit kan enkel op vrijdag. Reserveren gebeurt via de uitbater. Het TC Bocholt-lid ziet er op toe dat de gastspelers het huishoudelijk reglement naleven. Elke gastspeler dient de terreinen te betreden met uitsluitend tennisschoenen.

Reservaties & baanverhuur

Buitenterreinen

*De reservatie voor leden gebeurt via de website van Tennis Vlaanderen. Niet-leden hebben geen toegang tot het reservatiesysteem. De reservatie dient te gebeuren via de uitbater.

*Indien een reservatie niet kan doorgaan, is men verplicht deze zo spoedig mogelijk te annuleren.

*Er kan slechts gereserveerd worden van zodra de vorige reservatie verlopen is.

*De leden kunnen gratis de buitenterreinen gebruiken.

*Tijdens schoolweek, mag er door jeugdspelers niet gespeeld en gereserveerd worden na 19u.

*Voor de buitenterreinen betalen niet-leden 6 Euro per persoon per uur per plein met een maximum van 12 Euro per uur per plein.

Binnenterreinen

*De reservatie dient te gebeuren via de uitbater. Een gereserveerd binnenplein dient steeds betaald te worden.

*Zowel leden als niet-leden dienen te betalen indien men wil tennissen in de tennishal. De tarieven zijn terug te vinden op de website (tcbocholt.be/onze-club/tarieven-terreinen).

*Indien mensen niet kunnen spelen op het tijdstip dat zij de baan gehuurd hebben, krijgen zij nooit geld terug.

*In de zomer als alle buitenbanen bezet zijn, mogen leden van TC Bocholt gratis in de tennishal spelen. Deze binnenbaan kan dan wel niet gereserveerd worden. Reserveren is betalen.

*Als leden beslissen om binnen te spelen wanneer de buitenbanen niet bespeelbaar zijn omwille van weersomstandigheden, moeten de leden altijd betalen voor het binnen spelen.

Interclub

*Ieder aangesloten lid heeft de mogelijkheid zich in te schrijven voor de interclub, waaraan deelgenomen kan worden mits tijdige betaling van het lidgeld.

*Ploegen moeten op voorhand samengesteld worden, de inschrijver vergewist zich ervan dat iedereen op zijn/haar lijst akkoord is met de inschrijving.

*Per ploeg wordt er een kapitein aangeduid. Hij/zij is verantwoordelijk voor het tijdig verwittigen van de tegenpartij en het juist invullen van de interclubformulieren.

*De club zal bij de thuiswedstrijden een interclubleider afvaardigen.

*Het bestuur behoudt altijd het recht wijzigingen door te voeren indien dit in het belang van de club is.

*In de interclubcompetitie is het door Tennis Vlaanderen verplicht om de tegenpartij iets te eten aan te bieden. De hoffelijkheid gebiedt dit en de kosten vallen volledig ten laste van de thuisploeg (organiseren + betalen). Alleen de spelers die op het ploegenformulier staan en effectief meegespeeld hebben dient men te trakteren. Men mag natuurlijk ook de overige personen trakteren maar maak hierover goede afspraken voor de ontmoeting begint.

*In de interclub worden de ballen geleverd door de club. Deze ballen worden in de voorronde door de spelers die op de interclublijst staan aangekocht aan een zeer schappelijke prijs. Het is tevens verplicht om met deze ballen te spelen.

*De kapitein gaat in naam van de ploeg akkoord met het clubreglement interclub.

Open tornooi

*Tijdens het open tornooi staan alle terreinen ter beschikking van de wedstrijdleiding. Eventuele vrije uren kunnen via de wedstrijdleiding opgevraagd worden op de dag zelf.

Gedragscode

*De buitenterreinen zijn enkel toegankelijk voor leden en zij die toelating hebben gekregen van het bestuur.

*Het is verplicht tenniskledij en tennisschoenen te dragen geschikt voor gravel (met vlakke zolen, profiel naar binnen). Bij twijfel kan de terreinverantwoordelijke geraadpleegd worden. Wanneer spelers geen tennisschoenen dragen, kan het bestuur van TC Bocholt de desbetreffende spelers verplichten het terrein te verlaten. Bij een tweede overtreding zullen de desbetreffende spelers een maand uitgesloten worden.

*Het is verboden de terreinen te betreden als ze te vochtig zijn, wanneer er lijnen losliggen, wanneer de netten naar beneden zijn of wanneer er een verbodsteken is aangebracht.

* Beschadigingen aan het terrein die ontstaan zijn door kwade bedoelingen, worden verhaald bij de dader.

*Afval hoort thuis in de vuilnisbakken. Er zijn geen honden toegelaten op de terreinen.

*Toeschouwers, leden of niet-leden en kinderen zijn van harte welkom, maar dienen allen buiten de omheining van het terrein te blijven.

*TC Bocholt draagt als club fairplay, sportiviteit en beleefdheid hoog in het vaandel. Daarom is de houding van onze leden integer en sportief, hun gedrag op en naast het terrein onberispelijk en hun taalgebruik beleefd. Dit geldt zowel bij cluborganisaties als op tornooien bij andere clubs. Dit alles is ook van toepassing op sociale media.

*Het in een slecht daglicht stellen van onze club, bestuursleden, trainers of andere clubleden kan sancties tot gevolg hebben. Deze zullen door het bestuur bepaald worden.

*De spelers op en naast de terreinen en de supporters dienen zich te houden aan de regels van fairplay en sportiviteit. Het gebruiken van verbale of lichamelijke agressie kan leiden tot het stopzetten van het spel, onmiddellijk verlaten van de baan of verwijderen uit de club. Het bestuur kan later verregaande sancties nemen naar eigen goeddunken.

*Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.

*Bij overtreding van het huishoudelijk reglement kan het bestuur van TC Bocholt een aangewezen sanctie toepassen, gaande van tijdelijke schorsing tot uitsluiting waarbij het bestuur het recht heeft de lidkaart van de betrokken speler af te nemen. Dit zonder teruggave van het lidgeld.